SJ Langbourne • Font Việt hóa

Gõ thử nàooo~

– Trên hình: bài thơ Dại khờ – Xuân Diệu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top